แบบทดสอบความรู้ พื้นฐานภาษาอังกฤษหลักสูตร รปภ. รร.สพศ.ศสพ.

ข้อสอบชุดนี้มีจำนวน 15 ข้อ ก่อนเริ่มทำการทดสอบกรุณากรอกหมายเลขประจำตัวและยศชื่อสกุลของท่านให้เรียบร้อยก่อนครับ

หมายเลขประจำตัว ชื่อ/นามสกุล

1 What is VVIP stand for ?

Very Very Important Person
Very Important Personal
Very Important Persident
Very Very Impressive Personal

2 What are famous places to visit in Lopburi ?

Pasak Dam
King Narai Palace
Big C
a ,b and c

3 How many team's members do you want?

I want to be a team leader
Four
He is a sergeant
I will tell him

4 Who is your team leader ?

I can drive
He has two pistols
Captain Sawee
He went to town

5 If you heard "Inspect weapon" what would you do ?

Check weapon
Clean weapon
Return weapon
Reload weapon

6 If your weapon had a problem during firing what would you say?

Stoppage
Help me please
Say nothing
Keep going

7 If the instructors told you "Check the target" what did they want you to do ?

Deposit a pistol
Go home
Keep firing
Inspect target

8 When will be the openning ceremony?

May, the 15th
4 days
In Lopburi
At residence

9 How far Bangkok to Lopburi is?

3 hours
2 days
about 135 kms
Lopburi is nearer

10 Where is Special Warfare school?

In Bangkok
Lopburi
Saraburi.
Supanburi

11How many round I have to fire?ี

1 low two high
Keep walking
Check your ammo
Ready up

12 Who should be come from SSF of bangkhadesh?

Captain Sanga
Major Sampun
Colonal Pongsak
Lieutenant Sabi

13Which one is the best tool for searching ?

Take a look
Sun Glasses
Metal detector
A map

14 Which is the duty of CPG team?

Stay at hotel
Searching the venue before VIP arrival
Provide the close protection for VIP
Be VIP 's friends

15 Which is the best describe for Command Post Room?

Where to command and control all mission about VIP course
Where to put some staff and coffee
Where to be a safe haven for VIP
Where ADC and SL meet