ปรัชญาโรงเรียนสงครามพิเศษ  

    

ปรัชญาของ  รร.สพศ.ศสพ.

ปญญาย  ชินาติ    :    พึงชนะด้วยปัญญา


ปณิธานของ รร.สพศ.ศสพ.

ปณิธาน  การฝึกศึกษา เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  โดยฝึกให้รู้จักใช้แนวความคิด 

                     อย่างเป็นระบบ  ในเชิงบูรณาการ ทั้งทางยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี  ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  สามารถปฏิบัติ ภารกิจด้วยทักษะสูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามหลักสูตรกำหนด


วิสัยทัศน์ รร.สพศ.ศสพ. 

โรงเรียนสงครามพิเศษ  ศูนย์สงครามพิเศษ ต้องเป็นสถานศึกษาที่มี ความเป็นเลิศ

ด้านการฝึกศึกษา ในเรื่องการปฏิบัติการพิเศษ เป็นที่  ยอมรับและเชื่อมั่น ของหน่วย

ทหารทั้งในประเทศและนานาประเทศ  รวมทั้งเป็นที่ รักใคร่เชื่อถือ  ศรัทธา       ของพี่น้องประชาชนไทย


พันธกิจ

1.  พัฒนา กองการศึกษา โรงเรียนสงครามพิเศษ ให้ไปสู่ความเลิศทางด้านการฝึกศึกษา ในเรื่องการปฏิบัติการพิเศษ

2.  พัฒนา หลักสูตร ระบบการฝึก ศึกษา สื่อการเรียนการสอน เพื่อสนองตอบนโยบายความเป็นเลิศของกองการศึกษา ฯ

3. ผลิตและหล่อหลอมกำลังพลให้มีคุณลักษณะของนักรบพิเศษ   มีบุคลิกภาพทางทหารที่ดี  มีภาวะความเป็นผู้นำ    มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง ทรหด อดทน  เป็นที่ยอมรับของหน่วยทหารในประเทศ  และนานาประเทศ

4. ขยายความร่วมมือกับสถาบัน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

5. ให้การบริการวิชาการแก่สังคม  และเป็นแหล่งความรู้ในเรื่อง การปฏิบัติการพิเศษ


วัตถุประสงค์

1.   สร้างความเป็นเลิศใน ด้านการฝึกศึกษาในเรื่องการปฏิบัติการพิเศษพิเศษ  โดยพัฒนา            ครู อาจารย์ ในทุกแผนกวิชาให้เป็นนักปฏิบัติการพิเศษ  และมีความสามารถในการฝึกและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างผู้ชำนาญการ

2.    พัฒนาหลักสูตร ระบบ เทคนิค วิธีการ การเรียน การสอน ให้สอดรับกับการผันแปรของสถานการณ์ปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมทั้งสามารถตอบโต้ และดำเนินการเชิงรุก ต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ

3.   สร้างกำลังพลของกองทัพให้เป็นมีขีดความสามารถในการนำหน่วยทหารขนาดเล็ก สามารถปฏิบัติการพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.      สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

5.   เสริมสร้าง และเพิ่มพูนความรู้แก่ครู อาจารย์ ให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคม


 

กลับหน้าแรก | Home