คำขอมีบัตรอนุญาตยานพาหนะผ่านเข้าออกค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 
ลำดับ

รายการ

หมายเหตุ
1 รถยนต์นายพล  
2 รถยนต์นายทหารสัญญาบัตร  
3 รถยนต์นายทหารประทวน  
4 รถยนต์บุคคลภายนอก ต้องมีผู้รับรอง
5 รถจักรยานยนต์นายทหารสัญญาบัตร  
6 รถจักรยานยนต์นายทหารประทวน  
7 รถจักรยานยนต์บุคคลภายนอก ต้องมีผู้รับรอง
     
  บันทึก  
  1. ให้ติดบัตรผ่านที่กระจกหน้าด้านซ้ายมือ และให้ตรงกับยานพาหนะที่ขอมีบัตรฯ  
  (จักรยานยนต์ให้ติดบัตรฯ ให้เห็นเด่นชัด)  
  2. กรณีเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ฯ ให้สัญญาณหยุดขอตรวจ ต้องหยุดให้ตรวจทุกครั้ง  
  3. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ นสศ. ว่าด้วยการจราจรภายในค่ายฯ พ.ศ.2543 โดยเคร่งครัด  
  4. หากละเมิด หรือฝ่าฝืนจะถูกพิจาณาโทษ หรือเพิกถอนบัตรอนุญาตแล้วแต่กรณี  
  5. บุคคลภายนอก ที่ขอมีบัตรฯ จะต้องมีผู้รับรอง โดยในส่วน บก.นสศ.ให้ หน.หน่วยงานเป็น  
  ผู้รับรอง และในส่วนของ นขต.นสศ.ให้นายทหาร รปภ.ของหน่วยเป็นผู้รับรับรอง  
  คำแนะนำ  
  ตัวอย่างการกรอกข้อมูล (ข้าราชการทหาร)  
  ตัวอย่างการกรอกข้อมูล (บุคคลพลเรือน)  
  หลังกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว
 
ให้ไปที่ http://sws.in.th/swcom/print.asp เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มนำมายื่นกับ จนท.อีกครั้ง โดยเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว
ในช่องค้นหา ให้กรอก บางส่วนของชื่อ หรือ สกุล ของตัวเอง เข้าไป แล้ว คลิกปุ่มค้นหา หน้าแสดงผลการค้นหา
ให้มองหาคำว่า Edit คลิก 1 ครั้ง จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์ม คลิกปุ่มด้านล่าง ตรงคำว่า พิมพ์เอกสาร
 
  - สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ,  
  - สำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะบุคคลภายนอก)  
  - หากมีปัญหาในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อ จนท.กขว.นสศ. โทร 36726