พล.ต.ณฐวฒ นาคะนคร    
    พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร    
    ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ / ผู้บัญชาการโรงเรียน    
         
    พ.อ.ณรงคฤทธ รอง รร.ฯ    
    พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ    
    รองผู้บัญชาการโรงเรียน    
         
    กองการศึกษาโรงเรียนสงครามพิเศษ    
         
    ตรากองทพบก 1    
    พันเอก พงษ์ศักดิ์ จันทรารัตน์    
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    
         
    พนเอกสมพนธ    
    พันเอก สัมพันธ์  ทับเพ็ชร    
    รองผู้อำนวยการกองการศึกษา    
         
พ.อ.ณฐการณ       ตรากองทพบก 1
พันเอก นาทกาญจน์  วงศ์ทแกล้ว
    พันเอก ไพฑูรย์  อุ่นตา
อจ.หน.แผนกวิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ       อจ.หน.แผนกวิชาปฏิบัติการพิเศษ
         
หน.ชาตชาย       พ.อ.นนทภพ ไชยสงค
พันเอก ชาติชาย  นันตา       พันเอก นันทภพ  ไชยสงค์

อจ.หน.แผนกวิชาปฏิบัติการจิตวิทยาฯ

      อจ.หน.แผนกวิชาปฏิบัติการทางอากาศ
         
         
     ฝ่ายอำนวยการและหน่วยขึ้นตรง    
         
พ.อ.ภวดล วงศายา       ตรากองทพบก 1
พันเอก ภูวดล วงศายา       พันเอก -----
หัวหน้าแผนกเตรียมการ       หัวหน้าแผนกสนับสนุนการศึกษา
         
ตรากองทพบก 1       ตรากองทพบก 1
พ.ท.สืบพงศ์  นวลแก้ว        พันเอก ไพฑูรย์  อุ่นตา
 หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยฝึก
      หัวหน้าแผนกประเมินผลและสถิติ 
         
 ตรากองทพบก 1        
         
    กองพันนักเรียนโรงเรียนสงครามพิเศษ    
         
   

 ผพน

   
    พันโท ตรีภพ  อ้อกลาง    
    ผู้บังคับกองพันนักเรียน    
         
Shain       พ.ต.พวต
 พันตรี เผ่าศิระ  พงศ์เหล่าขำ       พันตรี ภวัต  แก้วรัตน์
 ผู้บังคับกองร้อยนักเรียนที่ 1         ผู้บังคับกองร้อยนักเรียนที่ 2
         
ตรากองทพบก 1        ร.อ.สมมาตร
พันตรี ----        ร้อยเอก สมมาศ ศรีสวัสดิ์
  ผู้บังคับกองร้อยนักเรียนที่ 3         ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุน