R2

หลักสูตรการรบแบบจู่โจม

หลักสูตรบังคับของรบพิเศษ เป็นหลักสูตรผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กในการปฏิบัติภารกิจ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 10 สัปดาห์ โดยปกติจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 เฟสด้วยกันคือ ภาคที่ตั้ง ภาคป่าภูเขา และทเลที่ลุ่ม เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายจู่โจม หัวเสือคาบดาบ

AB1

หลักสูตรส่งทางอากาศ 

เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรบังคับที่กำหนดให้หน่วยรบพิเษทุกคนต้องสำเร็จการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 5 สัปดาห์ แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น การฝึกภาคพื้นดิน และการกระโดดร่มจริงจากอากาศยาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายปีกพลร่มไหมดิ้นสีทอง 

213272

หลักสูตรปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนั้น โดยปกติก็จะเปิดรับสมัครประมาณรุ่นละ 100 คน ในห้วงเดือนตุลาคมของแต่ละปี โรงเรียนสงครามพิเศษก็ได้รับมอบภารกิจสำคัญในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานให้มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประกาศ ศูนย์สงครามพิเศษ  เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดซื้อเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ งบประมาณโครงการ 750,000 บาท

ลงวันที่ 15 พ.ค.61    ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) รายละเอียด>>> คลิิ๊กลิ๊ง

ปัญญาย ชินาติ : พึงชนะด้วยปัญญา

โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ เป็นสถาบันการฝึกศึกษาทางด้านการสงครามพิเศษ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของหน่วยทหาร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

การฝึกศึกษา เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยฝึกให้รู้จักใช้ แนวความคิดอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการ ทั้งทางยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนการปฏิบัติให้เกิดทักษะสูงสุดตามหลักสูตรที่กำหนด